UNIQA BlackRock Fixed Income Global Opportunities (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-11-28
16.15
0.02
0.12
0.62
1.76
-0.86
-0.74
-3.29
-3.12
1.76
UNIQA BlackRock Fixed Income Global Opportunities
Profil ryzyka: zrównoważony
2022-11-28
16.15
0.12 %
Zl
%

Opis funduszu

Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje min. 70% aktywów w denominowane w różnych walutach, zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane przez rządy państw, agendy oraz spółki na całym świecie. Do 10% aktywów fundusz może inwestować w akcje. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym. Dążąc do realizacji założonego celu inwestycyjnego, fundusz może inwestować bez ograniczeń w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS), niezależnie od tego, czy posiadają rating na poziomie inwestycyjnym. Papiery te mogą obejmować krótkoterminowe papiery dłużne zabezpieczone aktywami, obligacje CDO, obligacje zabezpieczone kredytami hipotecznymi, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką komercyjną, papiery dłużne powiązane ze zdarzeniami kredytowymi, hipoteczne papiery wartościowe emitowane przez instytucje pośredniczące, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mieszkaniową oraz syntetyczne obligacje CDO.

Data likwidacji UFK: 25 listopada 2022 r.

Benchmark: <p>brak</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze