UNIQA Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-17
174.91
2.01
1.16
4.16
-2.62
-12.15
-22.16
-7.48
90.02
37.61
UNIQA Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Profil ryzyka: agresywny
2022-03-17
174.91
1.16 %
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie od 70% do 100% wartości aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje małych i średnich spółek. Środki zainwestowane w ten fundusz lokowane są w akcjach małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%. W pozostałym zakresie aktywa funduszu inwestowane są w dłużne instrumenty finansowe. Fundusz dedykowany jest inwestorom, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim  horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

Benchmark: 70% mWIG40 + 20%MiS80 Index + 10% WIBID O/N

Data likwidacji UFK: 17 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze