UNIQA Generali Fundusze FIO - Generali Korona Obligacje (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-11-25
304.11
-1.66
-0.54
0.72
5.26
-1.4
-1.12
-14.41
-22.06
-17.44
UNIQA Generali Fundusze FIO - Generali Korona Obligacje
Profil ryzyka: zachowawczy
2022-11-25
304.11
-0.54 %
Zl
%

Opis funduszu

Celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział pozostałych kategorii lokat w aktywach funduszu musi być niższy niż 30% wartości aktywów. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2 lata.

Data likwidacji UFK: 24 listopada 2022 r.

Benchmark: <p>100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze