Każdy członek OFE może wyznaczyć osobę lub osoby, które będą dziedziczyły środki z rachunku w przypadku jego śmierci (tzw. beneficjent).

Wybierz dla kogo ma być wypłata, aby sprawdź jakich dokumentów będziemy potrzebować:

Prosimy o przesłanie kopii dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa oraz wysokości środków, które podlegają wypłacie z rachunku zmarłego członka UNIQA OFE:

 • odpis aktu zgonu członka OFE,
 • odpis aktu małżeństwa członka OFE,
 • oświadczenie, które potwierdza rodzaj wspólności majątkowej ze współmałżonkiem (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie),
 • kopia dokumentu tożsamości współmałżonka członka OFE.

Jeśli nie posiadasz rachunku w OFE, należne Ci środki wpłacimy na rachunek, który – zgodnie z obowiązującą ustawą – otworzymy Ci w UNIQA OFE. 

Jeśli członek OFE nie wskazał osoby lub osób, które dziedziczą jego środki z funduszu, przy ich wypłacie stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa.

 

Prosimy o przesłanie kopii dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa oraz wysokości środków, które podlegają wypłacie z rachunku zmarłego członka UNIQA OFE:

 • odpis aktu zgonu członka OFE,
 • odpis aktu małżeństwa członka OFE,
 • kopia dokumentu tożsamości współmałżonka członka OFE,
 • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa,
 • dokument, który określa podział środków z rachunku OFE, które członek funduszu zgromadził w trakcie trwania ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej np. ugoda zawarta przed sądem, umowa pomiędzy małżonkami; jeśli nie posiadasz takiego dokumentu skorzystaj z oświadczenia.

Jeśli członek OFE nie wskazał osoby lub osób, które dziedziczą jego środki z funduszu, przy ich wypłacie stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa.

Prosimy o przesłanie kopii dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa oraz wysokości środków, które podlegają wypłacie z rachunku zmarłego członka UNIQA OFE:

 • odpis aktu małżeństwa członka OFE,
 • odpis aktu zgonu członka OFE ,
 • kopia dokumentu tożsamości beneficjenta,
 • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa jeśli zostało zakończone,
 • oświadczenie o sposobie wypłaty środków (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie).

Jeśli członek OFE nie wskazał osoby lub osób, które dziedziczą jego środki z funduszu, przy ich wypłacie stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa.

Prosimy o przesłanie kopii dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa oraz wysokości środków, które podlegają wypłacie z rachunku zmarłego członka UNIQA OFE:

 • odpis aktu małżeństwa członka OFE,
 • odpis aktu zgonu członka OFE,
 • odpis aktu urodzenia niepełnoletniego beneficjenta
 • oświadczenie o prawnej opiece nad niepełnoletnim beneficjentem (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie),
 • kopia dokumentu tożsamości opiekuna prawnego nieletniego beneficjenta,
 • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa jeśli zostało ono zakończone.

Jeśli członek OFE nie wskazał osoby lub osób, które dziedziczą jego środki z funduszu, przy ich wypłacie stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa i wymagamy dodatkowo:

 • postanowienie sądu w sprawie podziału spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Jeśli członek OFE nie wskazał osoby lub osób, które dziedziczą jego środki z funduszu, przy ich wypłacie stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa. Jeśli jesteś spadkobiercą, nie wskazanym jako beneficjent przez zmarłego członka UNIQA OFE, prosimy o przesłanie kopii dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa oraz wysokości środków, które podlegają wypłacie z rachunku zmarłego:

 • odpis aktu zgonu członka OFE,
 • odpis aktu małżeństwa członka OFE ,
 • postanowienia sądu w sprawie podziału spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
 • kopie dokumentów tożsamości osób uprawnionych do otrzymania środków z OFE z tytułu postępowania spadkowego; w przypadku niepełnoletnich spadkobierców dołącz dodatkowo:
  • odpisy ich aktów urodzenia,
  • oświadczenia o prawnej opiece nad niepełnoletnimi oraz,
  • dokument tożsamości prawnego opiekuna,
 • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa, jeśli zostało zakończone,
 • oświadczenie osób nabywających spadek o sposobie wypłaty należnych im środków (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie),
 • oświadczenie dot. sprawowania opieki prawnej nad niepełnoletnimi (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie).

Termin realizacji

Wypłata środków następuje w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania wypłaty.


Proces zamykania rachunku OFE oraz podziału środków następuje na podstawie dokumentów przesłanych za pomocą formularza. Jeżeli nie masz możliwości wypełnienia formularza prześlij dokumenty listownie na adres:

UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa