Nota prawna

Nota prawna

Niniejszy materiał został przygotowany przez UNIQA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („UNIQA TFI”) w dobrej wierze i z należytą starannością. Ma on charakter wyłącznie informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych, w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne UNIQA TFI.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa UNIQA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („UNIQA Emerytura SFIO”) należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego („Prospekt UNIQA Emerytura SFIO”) oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów („Kluczowe Informacje”). Prospekt UNIQA Emerytura SFIO zawiera m.in. streszczenie praw inwestorów (w tym informacje dotyczące zasad przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz wnoszenia powództw przedstawicielskich), i dostępny jest w siedzibie UNIQA TFI oraz na stronie internetowej www.tfi.uniqa.pl, na której publikowane są również Kluczowe Informacje, informacja dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wszystkie wskazane wyżej dokumenty udostępniane są w języku polskim, na warunkach określonych właściwymi przepisami, w tym za pośrednictwem strony internetowej, a na żądanie inwestora lub uczestnika, są one dostarczane bezpłatnie na papierze.


UNIQA TFI nie pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa UNIQA Emerytura SFIO. Jednostki uczestnictwa UNIQA Emerytura SFIO zbywane są bezpośrednio przez fundusz, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym UNIQA TFI nie posiada możliwości podjęcia decyzji o wycofaniu się z uzgodnień dotyczących wprowadzania jednostek uczestnictwa UNIQA Emerytura SFIO do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.


Wyniki inwestycyjne prezentowane są w PLN, odnoszą się do rzeczywistych wyników z przeszłości i nie stanowią prognozy dotyczącej przyszłych stóp zwrotu, w tym nie gwarantują osiągnięcia podobnych rezultatów. UNIQA TFI oraz UNIQA Emerytura SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego. Zawarcie umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) z UNIQA Emerytura SFIO oraz pozostawanie uczestnikiem tego funduszu obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.


Profil ryzyka i zysku każdego spośród subfunduszy UNIQA Emerytura SFIO, których jednostki są zbywane i odkupywane, określają sporządzone dla takiego subfunduszu Kluczowe Informacje. Z inwestycją w jednostki uczestnictwa subfunduszy, o których mowa powyżej, wiążą się również następujące ryzyka, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik ryzyka i zysku określony w ramach Kluczowych Informacji: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne, ryzyko kontrahenta. Pełny opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa oraz z uczestnictwem w funduszu zawierają Prospekt UNIQA Emerytura SFIO lub Kluczowe Informacje.


UNIQA Emerytura SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD, wskazane w Prospekcie UNIQA Emerytura SFIO, inne niż Rzeczpospolita Polska.


W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej poszczególnych subfunduszy UNIQA Emerytura SFIO, ze względu na skład ich portfeli inwestycyjnych lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tymi portfelami wartość aktywów netto takich subfunduszy może cechować się dużą zmiennością.


Wysokość i sposób pobierania opłat związanych z nabywaniem, posiadaniem, odkupywaniem, zamianą lub konwersją jednostek uczestnictwa UNIQA Emerytura SFIO określają Prospekt UNIQA Emerytura SFIO lub Tabela Opłat udostępniana przez UNIQA TFI. W zależności od różnic dotyczących sposobu lub wysokości pobieranych opłat, dnia nabycia lub dnia odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych, mogą się różnić: indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, otrzymana przez fundusz kwota netto wpłaty na nabycie jednostek lub kwota netto środków przekazywanych z tytułu ich odkupienia.


UNIQA TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 27 kwietnia 2010 r. i podlega nadzorowi KNF. UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000329866, NIP 108-00-07-417, z kapitałem zakładowym w wysokości 22 500 000 zł, wpłaconym w całości.