UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Wyniki Grupy AXA w Polsce w 2019 roku

Podsumowuje Artur Maliszewski, prezes grupy AXA w Polsce

  • Udział grupy AXA w Polsce w rynku ubezpieczeń na koniec 2019 roku wyniósł 4 proc., przy składce (łącznie dla AXA Życie i AXA Ubezpieczenia) o wartości 2,6 mld zł, co dało AXA pozycję 8. grupy ubezpieczeniowej w Polsce.
  • AXA wypłaciła w 2019 roku swoim klientom prawie 2 mld zł w odszkodowaniach i świadczeniach.
  • W zeszłym roku AXA PTE i AXA TFI zarządzały łącznie aktywami w wysokości 15 mld zł.
  • Wskaźniki wypłacalności obu spółek ubezpieczeniowych AXA są na bezpiecznym poziomie – na koniec roku wyniosły 166,17 proc. w majątkowej AXA Ubezpieczenia i 274,6 proc. w AXA Życie.
  • Wynik operacyjny wszystkich spółek AXA w Polsce (ang. Underlying Earnings, wskaźnik według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w których raportujemy do naszego akcjonariusza) na koniec 2019 roku wyniósł 202 mln zł wobec 46 mln zł w roku 2018.

Naszą przewagę upatrujemy niezmiennie w ciągłym doskonaleniu organizacji - zwiększaniu efektywności i digitalizacji procesów sprzedażowych i obsługowych oraz coraz dokładniejszej analizie danych. Dążymy do tego, aby jak najlepiej odpowiadać potrzebom klientów oraz oczekiwaniom naszych agentów i partnerów. Taka strategia przynosi wymierne efekty, które dają nam poczucie osiągniętego sukcesu. Najważniejszym jego miernikiem jest czterokrotny wzrost wyniku operacyjnego do wartości 202 mln zł na koniec w 2019 roku, na który składają się rezultaty działań wszystkich spółek AXA w Polsce.

Filarem rentowności AXA jest biznes majątkowy indywidualny. Choć w tym segmencie zanotowaliśmy niższy przypis składki niż w 2018 roku, ze względu na spadek cen ubezpieczeń komunikacyjnych na rynku, po dużych wzrostach w latach poprzednich, to liczba zawartych polis zwiększyła się o 5,2 proc. W kolejnych latach przewidujemy dalszy wzrost nowej sprzedaży i sukcesywny przyrost gromadzonej składki mierzony przypisem brutto. Pozytywnie na te plany powinny wpłynąć projekty biznesowe, które rozpoczęliśmy w 2019. Najważniejsze z nich to: zastosowanie omnikanałowego podejścia, które umożliwia „podążanie” oferty ubezpieczenia komunikacyjnego za klientem przy przechodzeniu pomiędzy kanałami sprzedaży, przekształcenie axadirect.pl w nowoczesną platformę do sprzedaży ubezpieczeń online, wprowadzenie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń komunikacyjnych do oferty naszego partnera strategicznego, mBanku, a także umożliwienie zakupu pełnej gamy ubezpieczeń: mieszkaniowego, podróżnego, komunikacyjnego i na życie poprzez aplikację mobilną mBanku.

W biznesie majątkowym dla firm osiągnęliśmy wzrost przypisu składki o 9 proc. rok do roku. Na ten wynik wpłynęły dobre relacje z brokerami, czego potwierdzeniem jest pierwsze miejsce w badaniu jakości współpracy przeprowadzonym przez KNF wśród brokerów. Jednocześnie poprawiliśmy rentowność - na koniec 2019 roku wskaźnik CoR był poniżej 100 proc. we wszystkich liniach biznesowych.

W ubezpieczeniach na życie zanotowaliśmy 18 proc. wzrost nowej sprzedaży w 2019 roku, co zawdzięczamy zarówno własnym sieciom sprzedającym głównie ubezpieczenia grupowe, jak i owocnej współpracy z mBankiem, przez który dystrybuujemy ubezpieczenia do kredytów hipotecznych. W ubezpieczeniach grupowych stanowiących ok. 60 proc. całej sprzedaży, rośniemy średnio o 100 tys. ubezpieczonych rok do roku i zbliżamy się do liczby 500 tys. klientów. Naszym wyróżnikiem są wyśrubowane standardy obsługi - najprostsze świadczenia wypłacamy nawet nie w godzinach, ale w minutach od wpłynięcia dokumentacji. Negatywnie na przypis i wynik finansowy wciąż rzutują wykupy ubezpieczeń na życie z UFK, jednak ich wpływ stale maleje.

Szczególnym powodem do satysfakcji są dla nas wyróżnienia, które odzwierciedlają naszą troskę o klientów. Drugi rok z rzędu otrzymaliśmy tytuł Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Bankową. Jury nagrodziło nas w dwóch kategoriach: ubezpieczeń komunikacyjnych (miejsce nr 2) i ubezpieczeń na życie (miejsce  nr 2). Satysfakcję wzmacniają uzyskane w 2019 roku wysokie wskaźniki NPS od klientów ubezpieczeń życiowych (56,6 proc.) i majątkowych (26,1 proc.).

Strategicznym projektem w 2019 roku było rozpoczęcie oferowania PPK. W pierwszej turze skierowanej do największych przedsiębiorstw podpisaliśmy umowy z 217 firmami. AXA na koniec 2019 roku była 5. graczem na tym rynku pod względem liczby podpisanych umów i wartości aktywów (4,6 mln zł).

W 2019 roku większość funduszy zarządzanych przez AXA TFI osiągnęła lepsze wyniki niż mediana konkurencji, a za wyniki funduszy AXA Akcji Małych i Średnich Spółek oraz AXA Selektywny Akcji Polskich zespół TFI został właśnie wyróżniony w plebiscycie Alfy 2019.

AXA PTE zarządzające AXA Otwartym Funduszem Emerytalnym miało znaczny wkład do wyniku finansowego grupy (36,5 mln zł). Podobnie jak pozostałe otwarte fundusze emerytalne, AXA PTE odnotowała stopę zwrotu w okolicach zera, na co miały wpływ spadki na GPW.

 

Wyniki finansowe poszczególnych spółek AXA za 2019 r. według PSR
(w nawiasie porównanie z wynikami za 2018 r.)

AXA Życie
Składka przypisana brutto: 678 mln zł (-5 proc.)
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 899 mln zł (-12 proc.)
Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR: 274,6 proc. (poprzednio 273,9 proc.)
Wynik techniczny: 19,4 mln zł (poprzednio -6,8 mln zł)
Wynik finansowy netto: -30 mln zł (poprzednio -5,5 mln zł )

AXA Ubezpieczenia TUiR
Składka przypisana brutto: 1,9 mld zł (-2 proc.)
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 916 mln zł (2 proc.)
Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR: 166,17 proc. (poprzednio 140 proc.)
Wynik techniczny: 87,6 mln zł (167 proc.)
Wynik finansowy netto: 186 mln zł (329 proc.)

AXA PTE
Aktywa w zarządzaniu: 9,8 mld zł (-3 proc.)
Wynik finansowy netto: 36,4 mln zł (-14 proc.)

AXA TFI
Aktywa w zarządzaniu: 6,2 mld zł (11 proc.)
Wynik finansowy netto: -0,4 mln zł (poprzednio 5 mln zł)

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę