UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Wyniki Grupy AXA w Polsce w 2017 roku

Podsumowuje Artur Maliszewski, prezes Grupy AXA w Polsce

  • Grupa AXA w Polsce utrzymała w 2017 roku pozycję nr 5 na polskim rynku ubezpieczeniowym z 4,7 proc. udziałem w rynku mierzonym składką przypisaną brutto, szczególnie dzięki ponad 18 proc. dynamice sprzedaży ubezpieczeń majątkowych. Grupa zebrała składki o wartości ponad 2,9 mld zł, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Wypłaciła klientom ze środków własnych odszkodowania i świadczenia w wysokości ponad 1 mld zł.
  • Spółka majątkowa AXA Ubezpieczenia osiągnęła 55,5 mln zł zysku wobec 40,2 mln zł straty  w 2016 roku. Największy wpływ na te pozytywne rezultaty miały: dobre zarządzanie kosztami oraz ryzykiem, wysoka dynamika sprzedaży ubezpieczeń majątkowych indywidualnych (16 proc. vs rynek 18 proc.) oraz znaczne przyrosty składki w ubezpieczeniach majątkowych dla firm (33 proc. vs rynek 19 proc.).
  • AXA Życie pogłębiła stratę z 48 mln zł w 2016 roku do 147,7 mln zł na koniec 2017 roku. Na wynik negatywnie wpłynęły odpisy związane przede wszystkim ze zmianą założeń aktuarialnych dla historycznego portfela ubezpieczeń z komponentem inwestycyjnych (UFK). AXA Życie posiada jednocześnie bardzo wysoki poziom kapitałów własnych (współczynnik SFCR na poziomie 282 proc.), co  oznacza wysoki poziom bezpieczeństwa działania spółki. Od 2016 roku towarzystwo przesuwa ofertę ubezpieczeń na życie w kierunku ubezpieczeń ochronnych i inwestuje w rozwój grupowych ubezpieczeń na życie, których sprzedaż w 2017 roku rosła w tempie niemal 27 proc.
  • Wyniki inwestycyjne AXA OFE w 2017 roku należały do najlepszych od początku istnienia otwartych funduszy emerytalnych, czemu sprzyjała dobra koniunktura na warszawskiej giełdzie i wysoka alokacja w akcje w portfelach OFE. Stopa zwrotu AXA OFE wyniosła niemal 10 proc. Aktywa wzrosły o ponad 17 proc. do 11,5 mld zł, a zysk AXA PTE - o 43 proc. do 34,5 mln zł.
  • AXA TFI zamknęło rok z bardzo dobrymi wynikami, a ponadprzeciętne stopy zwrotu, jedne z najwyższych na rynku, osiągnęły fundusze: Selective Equity, który lokuje aktywa głównie w akcjach notowanych na giełdach zagranicznych oraz, nominowany do prestiżowej nagrody Alfy 2017, fundusz Selektywny Akcji Polskich inwestujący przede wszystkim w akcje notowane na warszawskiej GPW.  Na koniec 2017 roku AXA TFI zarządzało aktywami funduszy inwestycyjnych o wartości niemal 1,8 mld zł, a łączna wartość zarządzanych aktywów, ze środkami własnymi spółek ubezpieczeniowych, wyniosła prawie 9 mld zł.  Zysk wzrósł o 30 proc. do 5,3 mln zł.
  • Z perspektywy Grupy AXA rynek polski ma duży potencjał. Naszą przewagę na tym rynku upatrujemy w doskonaleniu procesów obsługowych i underwritingu (wyceny ryzyka) z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, robotyki i zaawansowanej analizy danych, za co już zdobywamy nagrody. Podczas odbywającej się 10 kwietnia 2018 roku siódmej Wielkiej Gali Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń algorytm sztucznej inteligencji, opracowany we współpracy z firmą ProService Finteco i Zakładem Sztucznej Inteligencji Politechniki Warszawskiej został uznany za najciekawszą innowację dla ubezpieczeń. Będzie on wykorzystywany w likwidacji szkód komunikacyjnych w przewidywaniu decyzji i potrzeb klientów, w pierwszym rzędzie dotyczących pojazdu zastępczego. Dzięki robotyzacji szybciej wypłacamy roszczenia z ubezpieczeń na życie. Na przykład ponad 90% klientów zgłaszających do nas roszczenia z tytułu urodzenia dziecka lub śmierci współmałżonka, rodziców czy teściów otrzymuje wypłatę w tym samym dniu, w którym trafi do nas zgłoszenie roszczenia. W wykorzystaniu nowych technologii chodzi o to, abyśmy byli w stanie likwidować szkody i obsługiwać roszczenia szybciej i zgodnie z oczekiwaniami klientów, a firmie mogli w ten sposób zapewnić przewidywalność kosztów, w efekcie odpowiednią rentowność biznesu.

Wyniki finansowe poszczególnych spółek AXA za 2017 r. według PSR
(w nawiasie dynamika w porównaniu z wynikami za 2016 r.) 

AXA Życie
Składka przypisana brutto: 1 053,53 mln zł (-4 proc.)
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 991,51 mln zł (33 proc.)
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 4 183,08 mln zł (3 proc.)
Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR: 281,90 proc.
Wynik techniczny: -119,43 mln zł (176 proc.)
Wynik finansowy netto: -147,72 mln zł (poprzednio -47,99 mln zł)

AXA Ubezpieczenia TUiR
Składka przypisana brutto: 1 864,50 mln zł (48 proc. – dynamika liczona z uwzględnieniem wyników Liberty Ubezpieczenia z ostatniego kwartału 2016, od połączenia z AXA; w tekście podajemy dynamikę ponad 18 proc., która uwzględnia wyniki Liberty Ubezpieczenia za cały 2016 rok, po to, aby pokazać dynamikę wzrostu organicznego)
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 846,78 mln zł (63 proc.)
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 2 417,08 mln zł (21 proc.)
Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR: 141,97 proc.
Wynik techniczny: -12,37 mln zł (poprzednio: -71,03 mln zł)
Wynik finansowy netto: 55,46 mln zł (poprzednio: -40,17 mln zł)

AXA PTE
Aktywa w zarządzaniu: 11,56 mld zł (17 proc.)
Wynik finansowy netto: 34,5 mln zł (43 proc.)

AXA TFI
Aktywa w zarządzaniu: 5,1 mld zł (15 proc.)
Wynik finansowy netto: 5,3 mln zł (30 proc.)

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę