UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Zmiana nazw UFK AXA – Akcji Europejskich Małych Spółek oraz AXA – Makro Alokacji

Szanowni Państwo,

informujemy, że 14 października 2020 r.:

— UFK AXA – Akcji Europejskich Małych Spółek zmieni nazwę na UFK AXA – Akcji Europejskich ESG,

— UFK AXA – Makro Alokacji zmieni nazwę na UFK AXA – Makroalokacji.

Opisane powyżej modyfikacje są konsekwencją zmian nazw subfunduszy, w które 100% środków inwestują ww. UFK. Powyższe zmiany nie wymagają podejmowania przez Państwa żadnych działań.

W szczególności 14 października 2020 r. decyzją AXA TFI S.A.:
—  AXA Subfundusz Makro Alokacji zmieni nazwę na AXA Subfundusz Makroalokacji,
—  AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek zmieni nazwę na AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG. W tym przypadku oprócz nazwy zmienia się również polityka inwestycyjna tego subfunduszu, która zakłada, że subfundusz będzie inwestować co najmniej 70% aktywów w akcje lub inne instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym. Podstawowe kryterium doboru lokat subfunduszu stanowi natomiast ocena emitenta w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, która obejmuje analizę czynników o charakterze niefinansowym, w kategoriach takich jak: środowisko (ang. environment), społeczna odpowiedzialność (ang. social responsibility) oraz ład korporacyjny (ang. corporate governance), określanych łącznie skrótem „ESG”.

Kontakt z AXA
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z konsultantem Departamentu Obsługi Klientów pod numerem telefonu 22 599 95 22 lub pocztą elektroniczną pod adresem: umowy.ubezpieczenia@uniqa.pl>umowy.ubezpieczenia@uniqa.pl.

Z poważaniem
Zespół AXA

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę