UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Polityka zaangażowania dotycząca lokowania aktywów w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek

Polityka zaangażowania (wyciąg z regulacji wewnętrznej)Informacja dotycząca ustaleń pomiędzy AXA Życie TU S.A. („Towarzystwo”) a firmą inwestycyjną świadczącą usługę zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lokującą w imieniu Towarzystwa aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek (Akcje”).

Towarzystwo informuje, że zleciło mBank S.A. zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, stanowiącym aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Aktywny Portfel Funduszy („Fundusz”). Zgodnie z zawartą umową („Umowa”) aktywa Funduszu mogą być inwestowane w Akcje. Ustalenia dotyczące strategii inwestycyjnej zawarte zostały w Regulaminie Funduszu, stanowiącym integralną część Umowy.

Ustalenia z mBank S.A. nie obejmują elementów, o których mowa w art. 222b ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z uwagi na fakt, że mBank S.A. jest profesjonalnym uczestnikiem regulowanego rynku kapitałowego, i stosuje własne zasady dotyczące zaangażowania.

Towarzystwo regularnie monitoruje wyniki Funduszu oraz zgodność ze strategią inwestycyjną poprzez weryfikacje zgodności limitów inwestycyjnych Funduszu w ramach działalności Komitetu Inwestycyjnego oraz Zarządzania Aktywami i Pasywami. Wyniki inwestycyjne oraz koszty zarządzania stanowią element corocznego przeglądu funduszy zgodnie z Polityką zaangażowania AXA Życie dotyczącą lokowania aktywów w Akcje.

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę