UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

AXA ubezpieczy radców prawnych

  • Krajowa Izba Radców Prawnych wybrała firmę AXA na ubezpieczyciela, który ubezpieczy odpowiedzialność cywilną 35 tys. radców prawnych.
  • Brokerem ubezpieczeniowym Izby jest międzynarodowa grupa Willis Towers Watson, która zajmie się obsługą około 40 tys. umów ubezpieczenia dla radców prawnych, obsługą roszczeń zgłaszanych do ubezpieczonych radców oraz udostępni dedykowaną platformę IT do obsługi ubezpieczeń dodatkowych.
  • Umowa obejmie nowe rodzaje odpowiedzialności ponoszonej przez radców prawnych, m.in. z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia schematów podatkowych.

Krajowa Izba Radców Prawnych podpisała umowę z firmą ubezpieczeniową AXA na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w latach 2020-22. Doradcą Izby przy wyborze ubezpieczyciela była firma brokerska Willis Towers Watson.

–  W nowoczesnej gospodarce nie da się pracować bez solidnej polisy ubezpieczeniowej. Tym bardziej, że poza tradycyjną rolą prawnika, radcowie prawni coraz częściej występują w roli doradcy biznesowego, który ma wpływ na interesy majątkowe swoich klientów. Wiele robią, aby utrzymać jakość swoich usług, ale w coraz bardziej skomplikowanym świecie, ryzyko popełnienia błędów jest po prostu coraz większe – zauważa Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. – Dlatego ważne jest, aby ta grupa zawodowa miała ubezpieczenie, które pokrywa skutki finansowe błędów, bierze pod uwagę nowe rodzaje ryzyka i daje ochronę przed roszczeniami, które mogą się pojawić w przyszłości – dodaje prezes.

Ryszard Ostrowski, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych tłumaczy, że o decyzji wyboru AXA przesądziło to, że firma zdołała poszerzyć dotychczasowy zakres ubezpieczenia, była w stanie zaproponować w ramach składki członkowskiej wyższe sumy gwarancyjne, przekraczające limit ubezpieczenia obowiązkowego, tak samo jak w pakiecie ubezpieczeń dobrowolnych dla radców prawnych i prowadzonych przez nich kancelarii. W ofercie uwzględniono także nowe rodzaje odpowiedzialności, z którymi muszą się liczyć radcowie prawni. Chodzi na przykład o odpowiedzialność wynikającą z naruszenia obowiązków informowania szefa KAS o schematach podatkowych, którą AXA dodała do zakresu ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej. Osoby pełniące funkcję promotora i wspomagającego, a taką funkcję pełnią również radcowie prawni, mogą rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ryzyko związane z raportowaniem schematów, a tym samym liczyć na refundację kary nałożonej wskutek opóźnienia lub w ogóle nieprzesłania deklaracji MDR 1 do szefa KAS.

Wiceprezes KRRP podkreślił również: – Ważną sprawą była zmiana w ubezpieczeniu finansowanym przez Izbę definicji wypadku ubezpieczeniowego na taki, który jest oparty na dniu popełnienia błędu. Chodziło o to, żeby zagwarantować, że ochrona ubezpieczeniowa trwa tak długo, jak długo trwa odpowiedzialność radcy. To szczególnie ważne dla tych radców, którzy zakończą wykonywanie zawodu, na przykład przejdą na emeryturę.

– Cieszymy się, Izba doceniła kompetencje naszego zespołu oraz doświadczenia firmy, za którą stoi największy na świecie ubezpieczyciel majątkowy – podkreśla Agnieszka Żołędziowska-Kulig, wiceprezes AXA. – Ta umowa jest dla nas bardzo ważna, bo oznacza istotne poszerzenie i dopełnienie portfela ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących wolne zawody – dodaje wiceprezes AXA.

AXA poza zawodami prawniczymi ubezpiecza biura rachunkowe, doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów, komorników, doradców restrukturyzacyjnych oraz konsultantów biznesowych. Znaczącą część portfela stanowią osoby wykonujące zawody budowlane, jak architekci, inspektorzy nadzoru i menedżerowie projektów. AXA ubezpiecza również konsultantów w zakresie ochrony danych osobowych. Niedawno włączyła do oferty ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej firm IT i technologicznych oraz ubezpieczenie pomocy prawnej w sporach podatkowych.

W maju tego roku, w drodze konkursu, Krajowa Izba Radców Prawnych wybrała na swojego doradcę w zakresie ubezpieczeń międzynarodową firmę brokerską Willis Towers Watson, brokera numer 1 na polskim rynku pod kątem plasowanej składki. Wcześniej Izba współpracowała z agentem ubezpieczeniowym.

– Bardzo się cieszę, że Krajowa Izba Radców Prawnych powierzyła nam obsługę ubezpieczeń oraz roszczeń. Od wielu lat obsługujemy liczne grupy zawodowe. Zdobyte w ten sposób doświadczenie wykorzystaliśmy przy negocjowaniu programu dla Izby i będziemy z niego nadal korzystać w bieżącej obsłudze – mówi Barbara Timofiejuk, prezes Willis Towers Watson.

Wartością dodaną dla Izby wynikającą ze współpracy z WTW jest obsługa przez brokera około 40 tys. umów ubezpieczenia członków Izby – radców prawnych i kancelarii prawnych – oraz właśnie wdrożony nowoczesny system IT. Maksymalnie uprości on radcom prawnym proces zawierania ubezpieczeń dobrowolnych w ramach umowy generalnej z AXA.

– Dla radców będziemy również świadczyć usługi w zakresie obsługi roszczeń. Pozwoli nam to na zbieranie i analizowanie zdarzeń szkodowych pod kątem wdrażania rozwiązań prewencyjnych oraz skuteczniejsze negocjacje kolejnych programów ubezpieczeniowych dla członków Krajowej Izby Radców Prawnych – wskazuje Sylwia Kozłowska, dyrektor działu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Willis Towers Watson. – Ponadto, planujemy nadal rozwijać naszą platformę z myślą o bezpieczeństwie radców prawnych. W systemie dostępne jest już ubezpieczenie AXA ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej w wariancie z wyższą sumą ubezpieczenia, a niebawem wdrożymy inne produkty dostępne na rynku, które dla tej grupy zawodowej są szczególnie ważne, jak na przykład ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego – dodaje Sylwia Kozłowska.

Z umowy ubezpieczeniowej może skorzystać 50 tys. radców prawnych, przy czym, ze względu na to, że tylko część z nich podlega obowiązkowi ubezpieczenia (nie podlegają obowiązkowi m.in. radcowie prawni niewykonujący zawodu), firmy szacują, że skorzysta z niej ok. 35 tys. osób. Spodziewają się, że dodatkowo radcowie i kancelarie zawrą ok. 5 tys. umów na ubezpieczenia dobrowolne. W sumie może zostać więc podpisanych i obsługiwanych około 40 tys. umów.

Składka za ubezpieczenie wyniesie 19 zł miesięcznie od pojedynczego radcy. Program AXA obejmie: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z limitem nadwyżkowym, ochronę dla radców prawnych pełniących funkcję kuratora oraz mediatora, ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej, ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem biura.

Ponadto umowa oferuje pakiet ubezpieczeń dobrowolnych, za dodatkową składką, ale na preferencyjnych warunkach, który obejmuje: podwyższone limity sumy ubezpieczenia OC radcy prawnego, ubezpieczenie OC kancelarii prawnych zatrudniających maksymalnie 25 radców prawnych, ubezpieczenie majątku kancelarii w najwyższym standardzie rynkowym (od wszystkich rodzajów ryzyka), podwyższone limity ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej, ubezpieczenie radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych inspektora ochrony danych, doradcy restrukturyzacyjnego, kuratora, mediatora i likwidatora oraz ubezpieczenie OC aplikantów radcowskich.

Segment OC firm z branż niefinansowych, który jest dla AXA docelowy, wart był na koniec 2018 roku 1,2 mld zł. AXA ma w nim 8 proc. udziału. Ubezpieczenia te stanowią też znaczącą część portfela ubezpieczeń korporacyjnych ubezpieczyciela, bo prawie 30 proc., a jego wielkość w ciągu ostatnich 3 lat podwoiła się.

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę