Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA UniAkcje Dywidendowy

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: UniAkcje Dywidendowy
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: akcji europejskich rynków wschodzących
 • Typ funduszu: akcyjne i surowcowe
 • Zasięg funduszu: fundusze zagraniczne
 • Wycena funduszu: 129,02 PLN na dzień 2019-10-16
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

fundusz nie posiada benchamrku

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający
Tomasz Matras
opis funduszu

Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek wypłacających dywidendę z regionu Europy oraz w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, przy czym udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty funduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2019-10-16
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
129,02
0,760,98
-1,58-2,55,35-5,97,39
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja