Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Raiffeisen SFIO Parasolowy - subfundusz Aktywnego Oszczędzania
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
 • Typ funduszu: dłużne
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 106,45 PLN na dzień 2019-02-20
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100% WIBOR 12M + 0,5%

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający:
Witold Chuść, Piotr Osiecki, Andrzej Zydorowicz, Jakub Ryba
opis funduszu

Aktywa Subfunduszu lokowane są w obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, o ratingu nie niższym, niż posiada Rzeczpospolita Polska (nie mniej niż 50% aktywów), a także dłużne papiery
wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa (od 0 do 50% aktywów). Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu oraz w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
Subfunduszu (maksymalna ekspozycja wynikająca z umów mających za przedmiot kontrakty terminowe, zawartych przez Fundusz w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, może wynosić od 0% do 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu).

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2019-02-20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
106,45
-0,06-0,06
-0,12-0,43-0,540,972,35
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja