Prześlij stronę | Wydrukuj stronę

Zawieszenie nabywania i odkupywania jednostek Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UNIQA – Idea Premium

W związku z informacją od Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 października 2013 roku .

 w okresie od dnia 2 października 2013 roku do dnia 15 października 2013 roku nastąpi zawieszenie zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa tego funduszu.

W związku z powyższym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna zgodnie z Rozdziałem 11 § 13 Regulaminu UFK podjęła decyzję o zawieszeniu nabywania i odkupywania jednostek Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UNIQA – Idea Premium.

 Z uwagi na powyższe informujemy, iż w terminie 2-15.10.2013 r. została zawieszona możliwość wskazywania UFK  UNIQA - Idea Premium do alokacji dla nowych Certyfikatów dla składki regularnej i dodatkowej, dla nowych Certyfikatów dla składki jednorazowej, możliwość przenoszenia już zakupionych Jednostek Uczestnictwa innych UFK na UFK UNIQA - Idea Premium oraz przenoszenia jednostek uczestnictwa UFK UNIQA – Idea Premium na inne UFK oraz dokonywania wykupów częściowych lub całkowitych środków zgromadzonych na UFK UNIQA – Idea Premium.

Prześlij stronę | Wydrukuj stronę