Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Arka BZ WBK FIO - Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • Typ funduszu: mieszane, absolutnego zwrotu, nieruchomości i aktywów niepublicznych
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 31,79 PLN na dzień 2017-04-25
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

33% WIG + 67% indeks polskiego rynku obligacji Merrill Lynch Polish Governments (G0PL)

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający:
Szymon Borawski-Reks (część akcyjna portfela), Michał Hołda (część dłużna portfela)
opis funduszu

Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje nie więcej niż 34% swoich aktywów w aktywa inne niż krajowe. Subfundusz inwestuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Dobór lokat dla tej części aktywów ma na celu osiągnięcie możliwie wysokiej stopy zwrotu w średnim i długim horyzoncie czasowym, przy minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta. Nie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu inwestowana jest w lokaty inne niż wskazane w zdaniu poprzednim.
Nie więcej niż 35% wartości Aktywów Subfunduszu jest lokowane w akcje i instrumenty o podobnym charakterze. Subfundusz lokuje nie więcej niż 10% aktywów w papiery wartościowe denominowane w jednej walucie obcej innej niż waluta polska lub euro.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2017-04-25
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
31,79
0,350,11
3,935,696,640,66,79
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
pliki do pobrania
informacja

<< Przewiń w dół

Przewiń w górę >>